Dữ liệu biên mục
Medina, John J
        Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học / John Medina ; Mai Khanh dịch. - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2014. - 419 tr.        
1. Human information processing.2. Perception.3. Xử lý thông tin của con người.4. Nhận thức.5. Não bộ -- Khía cạnh tâm lý.
I. Mai Khanh, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề khác: Brain rules : 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school

   :Y935.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)