Dữ liệu biên mục
        Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 560 tr.
        ĐTTS ghi: Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
        
1. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Giáo trình.

   :A7/8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)