Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Trãi, 1380-1442
        Quốc Âm thi tập / Nguyễn Trãi. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 730 tr.        
1. Văn học Việt Nam.2. Thơ Việt Nam.
I. Nhan đề

   :V6(1)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)