Dữ liệu biên mục
Porter, MichaeI E
        Chiến lược cạnh tranh = Competitive strategy / MichaeI E.Porter ; Nguyễn Ngọc Toàn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. - 447 tr. .        (Tủ sách Doanh Trí )

        Dịch từ nguyên bản Tiếng Anh
        Không có bản giấy

        Nội dung: I. Những kỹ thuật phân tích tổng quát - II: Những môi trường ngành phổ quát - III: III. Những quyết định chiến lược

        
1. Cạnh tranh -- Chiến lược. -- btđcđtvkhth.2. Kinh doanh.
I. Nguyễn, Ngọc Toàn, dịch. II. Nhan đề

   :Q23

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)