Dữ liệu biên mục
Hoàng, Văn Hành
        Thành ngữ học tiếng Việt / Hoàng Văn Hành. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. - 349 tr.
        Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam

        Nội dung: Phần thứ nhất: Nghiên cứu về thành ngữ tiếng Việt -- Phần thứ hai: Sưu tập và phân loại thành ngữ tiếng Việt

        
        
1. Tiếng Việt -- Thành ngữ.2. Thành ngữ.3. Tục ngữ.4. Ẩnn dụ.
I. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. II. Nhan đề

   :V172.12-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)