Dữ liệu biên mục
Pospelov, G.V., tác giả biên soạn
        Dẫn luận nghiên cứu văn học. T.1 / G.N. Pospelov ... [và những người khác] tác giả ; Trần Đình Sử, Lạ Nguyên Ân, Lê Ngọc Trà dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 1985. - 244 tr.
        Nội dung: Chương I: Nghiên cứu văn học là một khoa học -- Chương II: Đặc trưng của nghệ thuật -- Chương III: Văn học là một loại hình của nghệ thuật -- Chương IV: Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học -- Chương V: Cảm hứng và các biến thể của tác phẩm văn học -- Chương VI: Tính Đảng và tính giai cấp của văn học nghệ thuật -- Chương VII: Các phương pháp sáng tác (các nguyên tắc phản ánh đời sống bằng nghệ thuật)

        
        
1. Nghiên cứu văn học -- Nga.2. Khuynh hướng văn học.3. Trường phái văn học.
I. Lạ, Nguyên Ân, dịch. II. Lê, Ngọc Trà, dịch. III. Trần, Đình Sử, dịch. IV. Nicolaev, P.A., tác giả biên soạn. V. Rudneva, E.G., tác giả biên soạn. VI. Chernets, L.V., tác giả biên soạn. VII. Khalizev, V.E., tác giả biên soạn. VIII. Fsalnek, A.La., tác giả biên soạn. IX. Voi.Kov, I.F., tác giả biên soạn. X. Kalachiova, S.V., tác giả biên soạn. XI. Nhan đề

   :V5(4L1)7-32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)