Dữ liệu biên mục
Vũ, Dương Ninh, chủ biên
        Lịch sử quan hệ quốc tế. T.1 / Vũ Dương Ninh chủ biên ; Phan Văn Ban, Nguyễn Văn Tận, Trần Thị Vinh. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 200 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quan hệ quốc tế -- Lịch sử. -- btđcđtvkhth.
I. Vũ, Dương Ninh, chủ biên. II. Phan, Văn Ban. III. Nguyễn, Văn Tận. IV. Trần, Thị Vinh. V. Nhan đề

   :R4(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)