Dữ liệu biên mục
Đinh, Gia Khánh, chủ biên
        Hợp tuyển thơ văn Việt Nam. T.2, Văn học thế kỷ X - thế kỷ XVII / Đinh Gia Khánh chủ biên ; Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc San sưu tầm ; Ngô Lập Chi, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Sỹ Lâm. - In lại lần hai có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Văn học, 1976. - 960 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học Việt Nam.2. Phê bình văn học.3. Bình luận văn học.
I. Bùi, Văn Nguyên, sưu tầm, tuyển dịch. II. Nguyễn, Ngọc San, sưu tầm, tuyển dịch. III. Ngô, Lập Chi, cộng tác. IV. Nguyễn, Văn Huyên, cộng tác. V. Nguyễn, Sỹ Lâm, cộng tác. VI. Nhan đề

   :V5(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)