Dữ liệu biên mục
Samuelson, Paul A.
        Kinh tế học : sách tham khảo. T.1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; Vũ Cương ... [và những người khác] dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Thống kê, 2002. - 792 tr ; 24 cm.
        Không có bản giấy
        57663.pdf
        
1. Kinh tế học. -- btđcđtvkhth.2. Kinh tế vi mô.3. Kinh tế lao động.
I. Nordhaus, William D. II. Vũ, Cương, dịch . III. Đinh, Xuân Hà, dịch . IV. Nguyễn, Xuân Nguyên, dịch . V. Trần, Đình Toàn, dịch . VI. Nhan đề

   :Q01

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)