Dữ liệu biên mục
Doãn Chính, PGS-TS., chủ biên
        Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I.Lênin / Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch chủ biên ; Lê Trọng Ân ... [và những người khác]. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 700 tr. ; 22 cm.
        Tài liệu tham khảo tr.689 - 693
        CD155
        
        
1. Triết học Mác - Lênin.2. Triết học Mác - Lênin.3. Tác phẩm kinh điển.4. Nhà nước.5. Cách mạng.6. Chủ nghĩa duy vật.
I. Đinh, Ngọc Thạch, PGS-TS, chủ biên. II. Lê, Trọng Ân, PGS-TS. III. Trương, Văn Chung, PGS-TS. IV. Vũ, Văn Gầu, PGS-TS. V. Trần, Chí Mỹ, TS. VI. Vũ, Tình, PGS-TS. VII. Nhan đề

   :Y1c

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)