Dữ liệu biên mục
Phạm, Minh Huyền
        Văn hóa Đông Sơn - tính thống nhất và đa dạng / Phạm Minh Huyền. - H. : Khoa học xã hội, 1996. - 408 tr. ; 19 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
1. Khảo cổ học.2. Đa dạng.3. Thống nhất.4. Văn hóa Đông Sơn.5. Việt Nam.
I. .

   :P4(1)-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)