Dữ liệu biên mục
Ngân hàng thế giới
        Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 2000/2001 - Tấn công đói nghèo : sách tham khảo / Ngân hàng thế giới ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương dịch ; Vũ Cương hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 412 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Báo cáo.2. Ngân hàng thế giới .3. Đói nghèo .
I. Hoàng, Thanh Dương, dịch. II. Vũ, Cương, hiệu đính. III. Nhan đề

   :S915.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)