Dữ liệu biên mục
Cao, Văn Lượng
        Công nhân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Cao Văn Lượng. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1977. - 192 tr.        
1. Công nhân -- Miền Nam Việt Nam.2. Giai cấp công nhân Việt Nam.
I. Nhan đề

   :P3(1N)72-281

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)