Dữ liệu biên mục
Leader00777nam a2200301 4500
001vtls000033504
003VRT
00520070518170700.0
008041025s1993    vm|                 vie||
020##$c16000.00 VND
039#$a200705181707$bVLOAD$c200705181659
041##$avie
080##$a902.7$2VNUDC19
084##$aP52$bQU105H$2BBK
1001#$aĐặng, Nghiêm Vạn
2450#$aQuan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia - dân tộc /$cĐặng Nghiêm Vạn
260##$aH. :$bChính trị quốc gia,$c1993
300##$a192 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aDân tộc học
653##$aTộc người
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=274995
900 True
911 Phuong Thao
925 G
926 0
927 GT
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)