Dữ liệu biên mục
        Các giá trị Châu Á và sự phát triển ở Việt Nam trong bối cảnh so sánh = Asian values and Vietnam's development in comparative perspectives : [Kỷ yếu hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 đến 26 tháng 3 năm 1999]. - H. : Nxb. Hà Nội, 2000. - 283 tr. ; 25 cm.        
        
1. Asean.2. Châu Á.3. Giá trị văn hóa.4. Hội thảo quốc tế.5. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :U114

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)