Dữ liệu biên mục
Nguyên, Nguyên
        Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa trong thế giới toàn cầu hóa / Nguyên Nguyên . Vol. 2. - H. : Trẻ, 2001. - 465 tr. ; 20 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD.        
        
1. Chính sách xây dựng đất nước.2. Định hướng xã hội chủ nghĩa.3. Đường lối chính trị.4. Việt Nam.
I. , .

   :R3(1)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)