Dữ liệu biên mục
Leader00900nam a2200325 4500
001vtls000026023
003VRT
00520070518153900.0
008041025s2001    vm|                 vie||
020##$c43500.00 VND
039$a200705181539$bVLOAD
041##$avie
080##$a32(V)2$2VNUDC19
084##$aR3(1)4$bV308N$2BBK
1001#$aNguyên, Nguyên
2450#$aViệt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa trong thế giới toàn cầu hóa /$cNguyên Nguyên .$nVol. 2
260##$aH. :$bTrẻ,$c2001
300##$a465 tr. ;$c20 cm. +$eCó tài liệu dưới dạng CD
541##$cMua
653##$aĐịnh hướng xã hội chủ nghĩa
653##$aĐường lối chính trị
653##$aChính sách xây dựng đất nước
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246579
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)