Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Sỹ Tế
        Luận đề về Bà Huyện Thanh Quan : Dùng trong các kỳ thi trung học / Nguyễn Sỹ Tế. - 4th ed. - S. : Thăng Long, 1958. - 101 tr. ; 18 cm.        
1. Bà Huyện Thanh Quan.2. Nghiên cứu văn học.3. Văn học.4. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :V5(1)5-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)