Dữ liệu biên mục
Leader00798nam a2200265 p 4500
001USSHL210250722
0410$avie
08204$a346.5 $bGI108T $223
084$aS69(1) $bGI108T $2BBK
1001$aLê, Nết, $cTS.
24510$aGiáo trình luật sở hữu trí tuệ / $cLê Nết, Nguyễn Xuân Quang.
250$aTái bản có bổ sung.
260$aHà Nội : $bHồng Đức, $c2018.
300$a461 tr.
500##$aĐTTS ghi: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
516##$aKhông có bản giấy
650#0$aIntellectual property $xLaw and legislation $zVietnam.
650#4$aSở hữu trí tuệ $xLuật và pháp chế $zViệt Nam.
653$aLuật sở hữu trí tuệ
7001$aNguyễn, Xuân Quang, $cThS.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=385947
900 True
911 Phạm Huy Thắng
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)