Dữ liệu biên mục
Leader00860nam 92200325 a 4500
001USSHL170245576
003VRT
00520110324140200.0
008041025s1997    vm                  vie||
039$a201103241402$bvtdung
0410$avie
080##$a1T(V) $2VNUDC19
08204$a294.3 $bTH305H $223
084##$aX35(1) $bTH305H $2BBK
1001#$aNguyễn, Đăng Thục
24510$aThiền học Việt Nam / $cNguyễn Đăng Thục
260##$aThuận Hóa : $bNxb. Thuận Hóa, $c1997
300##$a390 tr. ; $c19 cm.
650#4$aĐạo Phật $zViệt Nam
650#4$aPhật giáo $zViệt Nam
650#4$aThiền học $zViệt Nam
653##$aThiền học
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=379815
950| Nguyễn Thị Thiết, 6/20/2017 9:30:33 AM| Nguyễn Thị Thiết, 6/20/2017 9:35:10 AM
900 True
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)