Dữ liệu biên mục
Leader00987nam 92200337 a 4500
001USSHL170245575
003VRT
00520080815133800.0
008080617s2005    vm ao         000 0 vie d
020##$c63000.00VND
039$a200808151338$bdtpchi
0411#$avie
08204$a375.00973 $bX126D $214 ed.
084##$aU424(7M5) $bX126D $2BBK
1001#$aWiles, Jon
24510$aXây dựng chương trình học : $bhướng dẫn thực hành / $cJon Wiles, Joseph Bondi ; Nguyễn Kim Dung dịch
24633$aCurriculum development : $ba guide to practive
250##$aXuất bản lần thứ sáu
260##$aH. : $bGiáo Dục, $c2005
300##$a486 tr. : $bảnh ; $c24 cm.
541##$aMua
650#4$aGiáo dục $zHoa Kỳ
653##$aChương trình học
7001#$aBondi, Josept
7001#$aNguyễn Kim Dung, $cTS. $edịch
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=379814
950| Nguyễn Thị Thiết, 6/16/2017 2:05:01 PM| Nguyễn Thị Thiết, 6/20/2017 8:36:54 AM
900 True
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)