Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đăng Mạnh, chủ biên
        Văn học Việt Nam 1945 - 1975. T.1 / Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Trác, Trần Hữu Tá. - Hà Nội : Giáo dục, 1988. - 100 tr. (bản giấy 196 tr.).        
        
1. Văn học Việt Nam -- 1945-1975. -- btđcđtvkhth.2. Nghiên cứu văn học -- 1945-1975.
I. Nguyễn, Trác. II. Trần, Hữu Tá. III. Nhan đề

   :V5(1)7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)