Dữ liệu biên mục
Leader00963nam 92200313 a 4500
001USSHL160243621
003VRT
00520160615161700.0
008130516s1988    vm            000   vie d
020##$c.00 VNĐ
039$a201606151617$bltyen
041##$avie
0821#$a895.922 $214 ed.
084##$aV5(1)7 $bV115H $2BBK
1001#$aNguyễn, Đăng Mạnh, $echủ biên
24510$aVăn học Việt Nam 1945 - 1975. $nT.1 / $cNguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Trác, Trần Hữu Tá
260##$aHà Nội : $bGiáo dục, $c1988
300##$a100 tr. (bản giấy 196 tr.)
541##$aMua
650#4$aNghiên cứu văn học $y1945-1975
650#7$aVăn học Việt Nam $y1945-1975. $2btđcđtvkhth
7001$aNguyễn, Trác
7001$aTrần, Hữu Tá
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=378043
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 6/15/2016 4:07:00 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 6/15/2016 4:15:48 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 6/16/2016 7:28:20 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)