Dữ liệu biên mục
Leader00643nam a2200229 p 4500
001USSHL160242742
0410$avie
08204$a658.4 $223
084$aQ521 $bQU105T $2BBK
1001$aNguyễn, Xuân Thủy, $cTS.
24510$aQuản trị dự án đầu tư / $cNguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh
260$aHà Nội : $bThống kê, $c2009
300$a289 tr. ; $c21 cm
650#4$aKinh tế thị trường $xQuản trị dự án đầu tư
653$aQuản trị dự án
7001$aNguyễn, Việt Ánh, $cThS.
7001$aTrần, Việt Hoa, $cThS.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375309
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)