Dữ liệu biên mục
Võ, Nguyên Giáp
        Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước. T.1 / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Quân dội Nhân dân, 1974. - 514 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chiến tranh Việt Nam.2. Chiến tranh giải phóng.3. Giữ nước.
I. Nhan đề

   :T35(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)