Dữ liệu biên mục
Lâm, Quang Huyên
        Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam / Lâm Quang Huyên. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1997. - 204 tr.        
1. Cải cách ruộng đất -- Việt Nam -- Miền Nam.2. Miền Nam (Việt Nam) -- Cải cách ruộng đất.3. Nông thôn.4. Ruộng đất.
I. Nhan đề

   :P3(1)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)