Dữ liệu biên mục
Durham, W. Cole
        Luật pháp và tôn giáo: Những cách nhìn quốc gia, quốc tế, và so sánh / W. Cole Durham, Brett G. Scharffs. - [Kđ. : K.nxb.], 2013. - 691 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Tôn giáo.2. Pháp luật.
I. Scharffs, Brett G. . II. Nhan đề

Nhan đề ngoài bìa: Luật pháp và tôn giáo - Tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế và khu vực

   :S5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)