Dữ liệu biên mục
Leader00557nam a2200217 p 4500
001USSHL150241012
0410$avie
0821$a959.7 $214 ed.
084$aP3(1)0 $bĐ103C $2BBK
1001$aNguyễn, Khắc Thuần
24510$aLịch sử cổ trung đại Việt Nam / $cNguyễn Khắc Thuần
260$aHà Nội : $bVăn hóa Thông tin, $c2003
300$a369 tr
516##$aKhông có bản giấy
651#4$aViệt Nam $xLịch sử
651#4$aVietnam $xHistory
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=373722
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 1/21/2015 1:29:01 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)