Dữ liệu biên mục
Phạm, Minh Hạc, chủ biên
        Tâm lí học : đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường CĐSP toàn quốc / Phạm Minh Hạc chủ biên ; Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Giáo dục, 1997. - 244 tr.        
        
1. Tâm lý học -- Phương pháp luận. -- btđcđtvkhth.2. Tâm lý học.3. Tâm lý.
I. Nguyễn, Quang Uẩn. II. Phạm, Hoàng Gia. III. Trần, Trọng Thủy. IV. Nhan đề

   :Y93

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)