Dữ liệu biên mục
Leader00520nam a2200205 p 4500
001USSHL130233289
041$avie
0821$a133.3354 $214 ed.
084$aX391.2 $214 ed.
24500$aBí ẩn đời người và 12 con giáp
260$aHà Nội : $bHồng Đức, $c2012
300$a251 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#7$aBói toán $zViệt Nam $2btđcđtvkhth
650#7$aBói toán ngày sinh $2btđcđtvkhth
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367634
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 2/26/2013 8:52:19 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)