Dữ liệu biên mục
Leader00682nam a2200241 p 4500
001USSHL120233057
041$avie
0821$a370 $214 ed.
084$aU491+Ô55 $bGI-100Đ $2BBK
1001$aĐặng, Cảnh Khanh, $cPGS.TS., $ebiên soạn
24510$aGia đình, trẻ em và sự kế thừa các giá trị truyền thống / $cĐặng Cảnh Khanh biên soạn
260$aHà Nội : $bLao động - Xã hội, $c2003
300$a172 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aCha mẹ và con cái $zViệt Nam
650#4$aGia đình $zViệt Nam
650#4$aTrẻ em $zViệt Nam
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=367234
990$aTVKHTH
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)