Dữ liệu biên mục
Viện Hàn Lâm học Liên Xô. Viện Nghiên cứu Xã hội học
        Những cơ sở nghiên cứu xã hội học / Viện Hàn Lâm học Liên Xô. - Mát-xcơ-va : Tiến bộ, 1988. - 544 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Xã hội học -- Nghiên cứu.
I. Nhan đề

   :O59(31)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)