Dữ liệu biên mục
Trần, Thị Mai
        Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á / Trần Thị Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 250 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử ngoại giao .2. Việt Nam.3. Đông Nam Á.
I. Nhan đề

   :P3(1)-6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)