Dữ liệu biên mục
Vũ, Ngọc Khánh
        Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - In lần thứ hai. - Hà Nội : Thanh niên, 2004 . - 553 tr ; 21 cm.
        Không có bản giấy
        54017.pdf
        
1. Việt Nam -- Vua và quần thần.2. Việt Nam -- Lịch sử.3. Vua.4. Nhân vật lịch sử .
I. Nhan đề

   :P3(1)0-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)