Dữ liệu biên mục
Leader00752nz a2200289n 4500
001USSHL0000214786
041##$avie
0821$a959.7 $214 ed.
084$aP3(1)0-8 $bV501T $2BBK
1001$aVũ, Ngọc Khánh
24510$aVua trẻ trong lịch sử Việt Nam / $cVũ Ngọc Khánh
250$aIn lần thứ hai
260$aHà Nội : $bThanh niên, $c2004
300##$a553 tr ; $c21 cm.
516##$aKhông có bản giấy
582$a54017.pdf
651#4$aViệt Nam $xLịch sử
651#4$aViệt Nam $xVua và quần thần
653$aNhân vật lịch sử
653$aVua
856##$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=346973
950| Lê Quốc Khiêm, 3/13/2013 10:39:35 AM| Lê Quốc Khiêm, 6/18/2013 8:08:24 AM
987##KCN
900 False
911 ::lqkhiem
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)