Dữ liệu biên mục
Trần, Khánh Chương
        Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ / Trần Khánh Chương. - In lần thứ hai. - H. : Mỹ thuật, 2004. - 470 tr. : hình ảnh.
        Không có bản giấy
        
1. Đồ Gốm -- Việt Nam.2. Gốm sứ -- Việt Nam.
I. Nhan đề

   :W125.1(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)