Dữ liệu biên mục
Leader00623nam a2200241 p 4500
001USSHL090160040
041$avie
082$a738.09597 $2DDC 14ed.
084$aW125.1(1) $bG453V $2BBK
1001$aTrần, Khánh Chương
24510$aGốm Việt Nam từ đất nung đến sứ / $cTrần Khánh Chương
250$aIn lần thứ hai
260$aH. : $bMỹ thuật, $c2004
300$a470 tr. : $bhình ảnh
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aĐồ Gốm $zViệt Nam
650#4$aGốm sứ $zViệt Nam
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292463
990Lịch sử
900 True
911 Lê Thị Yến
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)