Dữ liệu biên mục
Leader00654nam a2200241 p 4500
001USSHL090160038
041$avie
082$a920.009597 $2DDC 14ed.
084$aP51(1)3 $bĐ113Đ $2BBK
1001$aNguyễn, Lân Cường
24510$aĐặc điểm nhân chủng cư dân văn hóa Đông sơn ở Việt Nam / $cNguyễn Lân Cường
260$aH. : $bKhoa học Xã hội, $c1996
300$a294 tr.
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aNhân chủng học $xKhảo cổ
650#4$aVăn hóa Đông sơn $xCư dân
653$aVăn hóa Đông sơn
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292458
990Lịch sử
900 True
911 Lê Thị Yến
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)