Dữ liệu biên mục
Vũ, Trọng Khải
        Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam / Vũ Trọng Khải. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 609 tr. ; 24 cm.        
        
1. Kinh tế.2. Mô hình kinh tế.3. Phân tích kinh tế.
I. Nhan đề

   :Q9(1)32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)