Dữ liệu biên mục
Leader00607nam a2200205 p 4500
001USSHL070147751
041$avie
100$aPhúc, Khánh
245$aMấy nét về bối cảnh lịch sử của thần thoại Việt Nam / $cPhúc Khánh
300$a13
653$aBối cảnh lịch sử
653$aLịch sử xã hội
653$aThần thoại Việt Nam
773$tThử tìm hiểu những yếu tố tư tưởng triết học trong thần thoại Việt Nam. - $dH., 1961. - $gTr. 5 - 17
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=270011
956$a3420$e1$fMicrosoft Word Document
900 True
911 Sam Thi Thuy
925 G
926 0
927 BB
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)