Dữ liệu biên mục
Leader00458nz a2200181n 4500
001USSHL0000117773
041$avie
245##$aTiếng Việt và các Ngôn ngữ Dân tộc phía Nam
300##$a1
653$aNgôn ngữ Dân tộc
653$aTiếng Việt
773##$tTiếng Việt và các Ngôn ngữ Dân tộc phía Nam. -$d1992. -$g Tr. 283 - 284
856##$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/Search/download.asp?ID=254417
956##$aID=254418
987Khai trí
900 False
911 sv15
925 G
926 0
927 BB
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)