Dữ liệu biên mục
Leader00557nam a2200205 p 4500
001USSHL070110284
008071004s        vm    a       000 0 vie d
041$avie
1001$aVương, Xuân Tình
24510$aCộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam : $bđiểm sách / $cVương Xuân Tình
300$a2
653$aQuốc gia dân tộc
653$aTộc người
653$aViệt Nam
773$tDân tộc học. - $d2004. - $gSố 3. - Tr. 74 - 75
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=237651
900 True
911 Duong Thi Phuong Chi
925 F
926 0
927 BB
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)