Dữ liệu biên mục
Đỗ, Thị Minh Thúy
        Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thành tựu và kinh nghiệm : quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII / Đỗ Thị Minh Thúy. - H. : Văn hóa thông tin, 2004. - 519 tr. ; 21 cm.        
        
1. Bản sắc dân tộc.2. Phát triển.3. Văn hóa.4. Việt Nam.5. Xây dựng.
I. , .

   :U1114(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)