Dữ liệu biên mục
Lương, Ninh
        Vương quốc Phù Nam lịch sử và văn hóa : sách tham khảo / Lương Ninh. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 302 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử.2. Văn hóa.3. Vương quốc Phù Nam.
I. , .

   :P3(1N)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)