Dữ liệu biên mục
Viện lịch sử Quân sự Việt Nam
        Lịch sử quân sự Việt Nam. T.3, Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939 - 1225) / Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam. - H. : Chính Trị Quốc Gia, 2003. - 358 tr. ; 22 cm.        
        
1. 939-1225.2. Lịch sử quân sự.3. Việt Nam.

   :T35(1)1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)