Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đình Thọ
        Nguyên lý marketing / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. - Tp. HCM : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 277 tr. ; 24 cm.        
        
1. Marketing.
I. Nguyễn, Thị Mai Trang, tác giả. II. Nhan đề

   :Q529.0-211.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)