Dữ liệu biên mục
Đỗ, Thị Minh Thúy
        60 năm đề cương văn hóa với văn hóa và phát triển ở Việt Nam hôm nay / Đỗ Thị Minh Thúy. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2003. - 514 tr. ; 21 cm.        
        
1. Đề cương văn hóa.2. Văn hóa Việt Nam.3. Văn hóa.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U11b

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)