Dữ liệu biên mục
        Đổi mới tiếp cận dân tộc học trong các bảo tàng / Đặng Văn Bài, Trương Quốc Bình, Nguyễn Văn Huy, ... - H. : Văn hóa Thông tin, 2002. - 351 tr. ; 21 cm.        
        
1. Bảo tàng.2. Dân tộc học.3. Việt Nam.
I. Đặng, Văn Bài, tác giả. II. Nguyễn, Văn Huy, tác giả. III. Trương, Quốc Bình, tác giả.

   :U774(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)