Dữ liệu biên mục
        Tìm hiểu văn hóa giữ nước Việt Nam. - H. : Quân đội Nhân dân, 2002. - 330 tr. ; 19 cm.        
        
1. Giữ nước.2. Văn hóa Việt Nam.

   :U111.154

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)