Dữ liệu biên mục
        Tư tưởng Hồ Chí Minh di sản văn hóa dân tộc. - H. : Quân đội Nhân dân, 2002. - 730 tr. ; 27 cm.        
        
1. Di sản văn hóa.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh.4. Văn hóa dân tộc.

   :A37

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)